VÝPŮJČNÍ ŘÁD


Vydaný dle ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb.
se sídlem ebrndy.cz David Kazda Mnichov 43 35301, IČ: 08837937, DIČ: CZ9310261939, dále jen pronajímatel.

I.

Úvodní ustanovení

1. Tento výpůjční řád upravuje práva a povinnosti pronajímatele na straně jedné a nájemce na straně druhé (společně též, smluvní strany) ze smlouvy o nájmu elektrokoloběžky SUNNY a elektrokoloběžky BIG ONE které jsou vybaveny v souladu s vyhláškou MDČRč.341/2014 Sb. příloha č.12, která provádí zákon č.361/2000 Sb. a jsou schválené pro provoz na pozemních komunikacích, uzavřené dle ust.par.2201 a následně NOZ.

2. Závazkový vztah mezi smluvními stranami vzniká uzavřením písemné smlouvy o nájmu elektrokoloběžky (dále jen smlouva) a řídí se ustanoveními Smlouvy, tohoto výpůjčního řádu, ceníkem pronajímatele a platnými právními předpisy České republiky, zejména NOZ.

3. Předmět nájmu zůstává po celou dobu nájmu ve vlastnictví pronajímatele.

II.

Nájemce a uživatel elektrokoloběžky.

1. Nájemcem a smluvní stranou Smlouvy může být pouze osoba starší 18 let, která je plně svéprávná.

2. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu s osobou, která jeví známky požití alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek.

3. K jízdě na elektrokoloběžce není nutné vlastnit žádné řidičské oprávnění.

4. Nájemce je oprávněn si na základě jedné Smlouvy pronajmout více kusů elektrokoloběžek s tím, že jejich uživatelem bude následně třetí osoba v rodinném či příbuzenském poměru k nájemci (dále jen uživatel). Uživatelem může být pouze osoba starší 13 let. U osob mladších 18 let pod dozorem dospělé osoby.

5.Za veškeré škody způsobenou na elektrokoloběžce nebo v souvislosti s jejím provozem ze strany uživatele odpovídá nájemce který uzavřel Smlouvu na příslušnou elektrokoloběžku a to v rozsahu dle platných právních předpisů a této smlouvy, jako by škodu způsobil sám.

III.

Rezervace elektrokoloběžky

1. Zájemce o uzavření smlouvy si může elektrokoloběžku rezervovat telefonicky na tel. čísle: +420 603 854 038 nebo prostřednictvím emailu: info@ebrndy.cz Při rezervaci uvede jméno a příjmení, adresu a telefonní číslo zájemce požadovaný počet elektrokoloběžek, délku pronájmu, den a hodinu, kdy se dostaví k uzavření smlouvy a převzetí předmětu nájmu.

2. Emailová rezervace je považována za platnou, je-li zájemci ze strany pronajímatele potvrzena telefonicky nebo emailem.

3. Nedostaví-li se zájemce k uzavření smlouvy do výdejního místa provozovatele ani 30 minut po rezervovaném čase, rezervace propadá a pronajímatel je oprávněn předmět nájmu pronajmout jinému zájemci.

IV.

Uzavření Smlouvy

1. Před uzavřením smlouvy předloží zájemce dva doklady totožnosti, platný OBČANSKÝ PRŮKAZ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ nebo CESTOVNÍ PAS, popř. doklad o trvalém pobytu v ČR pro cizince, nebo national identity card.

2. Nájemce výslovně souhlasí s tím, že pronajímatel je oprávněn vyúčtovat veškeré své pohledávky vůči nájemci vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu nájmu ze strany nájemce(uživatele), zejména z titulu poškození, zničení či odcizení předmětu nájmu či jeho příslušenství a dále případné náklady na výjezd pronajímatele do určeného místa z důvodů na straně nájemce (defekt, vybitá baterie, poškozená či nepojízdná elektrokoloběžka)

3. Nájemce uhradí při podpisu Smlouvy nájemné ve výši stanovené dle platného Ceníku půjčovného elektrokoloběžky.

V.

Převzetí předmětu nájmu a doba nájmu.

1. Při podpisu smlouvy předá pronajímatel nájemci předmět nájmu, včetně 1ks klíčku od elektrokoloběžky a seznámí nájemce s obsluhou a s principy jízdy na elektrokoloběžce.

2. Pronajímatel je povinen předat nájemci předmět nájmu v odpovídajícím technickém stavu.

3. Nájemce je povinen předmět nájmu při jeho převzetí prohlédnout a seznámit se s jeho technickým stavem a obsluhou. Případná drobná zjevní poškození předmětu nájmu, nemající vliv na jeho provozuschopnost, zaznamenají smluvní strany do Smlouvy za poškození, která nebudou ve Smlouvě uvedena a budou shledána při vrácení předmětu nájmu, nese plnou odpovědnost nájemce.

4.Nájemce je povinen seznámit se při uzavření smlouvy s výpůjčním řádem a s pokyny pronajímatele pro užívání elektrokoloběžky a v plném rozsahu je dodržovat po celou dobu nájmu. Podpisem smlouvy nájemce prohlašuje, že převzatý předmět nájmu je bez zjevných závad a nedostatků, v odpovídajícím technickém stavu, že ovládá jeho řízení a obsluhu a že se podrobně seznámil s obsahem smlouvy a tohoto výpůjčního řádu, který se zavazuje dodržovat. Na pozdější připomínky či reklamace nebude brán ze strany pronajímatele zřetel. Pronajímatel při uzavírání smlouvy žádným způsobem nezkoumá zdravotní stav, kondici ani řidičské schopnosti nájemce (uživatele). Uzavřením smlouvy nájemce potvrzuje, že jeho zdravotní stav, kondice a řidičské schopnosti mu plně umožňují jízdu na elektrokoloběžce a bere na vědomí, že v případě, že tomu tak není, nese veškeré s tím spojené důsledky jen on sám.

5. Předmět nájmu se půjčuje vždy na konkrétní počet hodin, nebo kalendářních dní, bez ohledu na to, v jakou hodinu si nájemce předmět nájmu v daný den převezme.

6. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu po uplynutí stanoveného času pronájmu.

7.Vrácení předmětu pronájmu provede nájemce tak, že jej předá ve stavu, v jakém jej převzal, očištěný od hrubých nečistot pronajímateli v určené době, ve stanoveném výdejním místě, kde pronajímatel provede kontrolu předmětu nájmu. Smluvní strany pak dobu vrácení předmětu nájmu a případné škody způsobené na předmětu nájmu zaznamenají do protokolu o vrácení předmětu nájmu, který je součástí smlouvy.

8. Nevrátí-li nájemce předmět nájmu ve stanovené době, má pronajímatel právo na smluvní pokutu ve výši hodinového/denního nájemného za každou započatou hodinu/den. V případě prodlení delšího než jeden den, bez odpovídajícího zdůvodnění ze strany nájemce, bude podáno ze strany pronajímatele trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu.

9.Při předčasném vrácení předmětu nájmu (např. při náhlé změně počasí nebo z vlastního rozhodnutí nájemce) nemá nájemce nárok na vrácení nájemného ani jeho části.

10. V případě poškození předmětu nájmu uhradí nájemce při jeho vrácení v hotovosti v plné výši veškeré škody, které na něm způsobil po dobu nájmu, resp.za které odpovídá. V případě, že nebude možné výši škody určit na místě, nebo nebude mít nájemce při sobě dostatek finančních prostředků, uhradí tyto škody na základě faktury, kterou mu pronajímatel zašle na adresu uvedenou ve Smlouvě, a to ve lhůtě splatnosti faktury, která činí 14 dní.

11. V případě ztráty klíčku od elektrokoloběžky je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5OO Kč. V případě ztráty zámku je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5OO Kč.

VI.

12. V případě odcizení předmětu nájmu nebo jeho totálního zničení, je nájemce povinen dostavit se neprodleně do výdejního místa a uhradit pronajímateli plnou pořizovací cenu odcizené /zničené elektrokoloběžky, a to na místě v hotovosti, nebo po dohodě s pronajímatelem na základě faktury se lhůtou splatnosti 14 dní.

VII.

Povinnosti nájemce a pravidla užívání předmětu nájmu.

1. Převzetím předmětu nájmu přebírá nájemce plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené na předmětu nájmu, pokud k nim dojde od převzetí předmětu nájmu nájemcem do vrácení předmětu nájmu pronajímateli a to jakkoli, tedy i bez zavinění nájemcem, vyjma případů, kdy dojde ke škodě pouze vinou pronajímatele.

2. Elektrokoloběžka je určena pro převoz pouze jedné osoby do max hmotnosti 110 kg.

3. Nájemce není oprávněn umožnit užívání elektrokoloběžky osobě, která není ve Smlouvě uvedena jako nájemce nebo uživatel.

4. Nájemce/uživatel není oprávněn na elektrokoloběžce přepravovat zvířata ani náklad o hmotnosti nad 10 kg či náklad rozměrných rozměrů.

5. Nájemce bere na vědomí, že jízda na elektrokoloběžce je uskutečňována na jeho vlastní nebezpečí. Pronajímatel, tedy nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou užíváním elektrokoloběžky nebo v souvislosti s ním.

6. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu pouze k účelu, ke kterému je určen a to takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození, zničení nebo odcizení.

7. Nájemce není oprávněn provádět na předmětu nájmu jakékoliv změny či úpravy bez předchozího souhlasu pronajímatele.

8. Nájemce bere na vědomí, že elektrokoloběžka je určena především pro jízdu po asfaltových komunikacích a po zpevněných lesních nebo polních cestách.

9. Nájemce bere na vědomí, že v případě defektu je přísně zakázáno pokračovat v jízdě, neboť hrozí trvalé poškození ráfku kola. V takovém případě je nájemce povinen dotlačit elektrokoloběžku vlastní silou zpět do výdejního místa. Nájemce má v takovém případě také možnost přivolat pronajímatele k opravě defektu či k odvozu elektrokoloběžky či osoby nájemce.

10. Nájemce je při jízdě na elektrokoloběžce povinen plně respektovat veškerá ustanovení vztahující se k užívání elektrokoloběžky v silničním provoze a nese plnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením příslušných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích a za jednání, která budou mít za následek kolizi s ostatními účastníky provozu na pozemních komunikacích nebo poškození či zničení elektrokoloběžky v důsledku nárazu do překážky nebo pádu elektrokoloběžky.

11. Jakékoli poškození, poruchu či jiný problém týkající se provozuschopnosti předmětu nájmu je nájemce povinen oznámit pronajímateli při jeho vrácení, případně tuto skutečnost telefonicky nahlásit pronajímateli na jeho tel. číslo uvedené ve Smlouvě a dohodnout s ním další postup.

12. Nájemce je povinen zabezpečit předmět nájmu proti krádeži a za všech okolností si počínat tak, aby nedošlo k jeho odcizení. Při opuštění elektrokoloběžek je nájemce povinen vždy použít zámek. V případě odcizení elektrokoloběžky je nájemce povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost pronajímateli, kontaktovat Policii ČR a poskytnout plnou součinnost při provádění příslušných šetření.

VIII.

Pojištění.

1. Nájemce bere na vědomí, že elektrokoloběžky nejsou kryty havarijním pojištěním, povinným ručením ani pojištěním proti poškození a krádeži. Veškeré případné škody na majetku či zdraví jdou tak k tíži nájemce.

IX.

Souhlas se zpracováním osobních údajů.

1. Nájemce uděluje podpisem smlouvy pronajímateli svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém mu je poskytne ve smlouvě a to všemi způsoby za účelem plnění práv a povinností pronajímatele ze smlouvy a za účelem nabízení obchodu a služeb nájemci. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a nájemce jej uděluje dobrovolně, proto má právo jej kdykoli – odvolat to písemně na adrese pronajímatele. Nájemce má v souladu s ust.par.12 zákona č.101/2000 Sb. právo na přístup ke svým osobním údajům a další práva uvedená v ust.par.21 zákona č.101/2000 Sb.

X.

Závěrečná ustanovení.

1. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změnu Výpůjčního řádu. Výpůjční řád v konkrétním znění je vždy platný pro závazkové vztahy ze Smluv uzavřených v době jeho platnosti a účinnosti.

2. Tento Výpůjční řád nabývá účinnosti 1.3.2023.